tisdag 24 januari 2012

Miljö och energi 1. vilken skillnad är det mellan förnybara energikällor och icke förnybara energikällor i deras miljöpåverkan?
 • utnyttjande av förnybara energikällor blir ofta påverkan ganska liten. Om man använder icke förnybara energikällor blir påverkan mycket större.
 1. Varför blir det varmare i ett växthus än det är utanför?
 • för att växthuset släpper in solstrålning genom glasrutorna som består av olika våglängder. Växterna och material i växthuset tar upp solenergin och omvandlas till värme. Värmestrålningen som bildas i växthuset kan inte komma ut lika lätt som in så därför är det varmare inne i ett växthus än utanför.
 1. förklara varför jorden kan liknas vi ett växthus.
 • som glasrutorna i ett växthus fungerar jordens atmosfär på ett liknande sätt. Olika våglängder av solstrålningen passerar atmosfären ner till jordytan.
 1. vad menas med att förstärkt växthuseffekten är ett globalt miljöproblem?
 • om jordens medeltemperatur ändras på jorden kan det bli problem eftersom förstärkt växthuseffekt rör hela jorden. Om medeltemperaturen ändras drastiskt på jorden kan det vara obeboeligt för människorna.
  5. vilka förändringar kan en klimatförändring medföra?
  - torka, översvämningar m.m.
  6. vilka åtgärder görs idag för att förhindra en klimatförändring?
 • De deltagande stater är med i en överenskommelse för att tillsammans hjälpas åt och lösa problemet och tillsammans minska och reglera utsläppen av växthusgaser.
  7. ge exempel på växthusgaser
 • kvävgas, syrgas, argon, koldioxid, metan, dikväveoxid, ozon, freon-12, freon-11.
  8. vilka gaser har störst växthusfaktor?
 • Freon-12 & freon-11 alltså freonerna.
  9. varifrån kommer växthusgaserna?
 • Koldioxid bildas när vi förbränner fossila bränslen.
  Ozon bildas utav syrgas i de övredelarna av atmosfären.
  Metan bildas vid nedbrytning av organiska ämnen på platser där det finns brist på syre.
  10. redogör för koletskretslopp.
 • CO2 koldioxid 3,5%o (promille)
 • → växterna tar hand om koldioxid igenom fotosyntesen.
 • → Djuren äter växter, och släpper ut koldioxid.
 • → Djuren dör och hamnar i jorden (förmultnar)
 • → nedbrytarna äter upp djurets kvarlevor och gör på så sätt om den till koldioxid.
  11. hur stor del av solstrålningen absorberas av atmosfären eller jordytan?
 • Två tredjedelar.
  12. varför får platser som ligger längre från ekvatorn ta emot en mindre värmemängd än de som ligger nära?
 • Ju längre från ekvatorn en plats ligger, desto snedare faller solstrålningen in, och desto mindre värmemängd blir det som platsen kan ta emot. Därför blir instrålningarna mindre än utstrålningeni områden nära polen.
  13. hur kan det komma sig att jordens temperatur förblir oförändrad fast det hela tiden kommer ny energi från solen?
 • En del av den energi som når jorden från solen lagras genom luft, mark och vatten värms upp. Detta gör att temperaturen här jämnas ut.
  14. vad säger energiprincipen?
 • Energi som kan omvandlas från en form till en annan, men den kan inte förstöras eller nyskapas. Bara byta form.
  15. vilka energiomvandlingar sker när ämnen som finns i maten bryts ned till enkla beståndsdelar?
 • Värmeenergi.
  16. vilka energiomvandlingar sker när man kör bil?
-
  17. vad menas med energikvalitet?
 • skillanden i användbarhet mellan olika energiformer kan beskrivas genom begreppet energikvalitet.
 1. vad använder vi energi till?
  - till vårt klimat, uppvärmning av bostäder och lokaler. Till långa transporter av varor och människor. Industrier.
 2. Vilka skäl finns det till den stora energianvändningen i Sverige?
  - det beror på vårt klimat, mycket energi används till uppvärmning av bostäder och lokaler. Vårt land är glesbefolkat så mycket energi går åt till transporter
 3. vilka enheter finns det för att mäta energi?
  - Joule, TWh och WH, kWh
 4. vad är skillnaden mellan flödesenergi och kapitalenergi?
  - från flödesenergin får vi alla de förnybara energikällor som har sitt direkta ursprung i solstrålningen. Med kapitalenergi menar vi källor som inte kan förnyas, inom överskådlig tid. I denna energi hör fossila bränslen och kärnkraft till. Det rör sig alltså om resurser som vi konsumerar idag som så småningom kommer att ta slut.
 5. Vad menas med fossila bränslen?
  - till fossila bränslen räknas kol, olja och naturgas.
  23. Hur stor del av den energin som vi behöver kommer från svenska energikällor?
  - 60% kommer från Sverige.
  24. hur fördelas energitillförsel på olika energikällor i Sverige.
  - 38% fossila bränslen. 26% kärnkraft. 12% vattenkraft. 23% biobränslen. 1% värmepumpar. 0.4% vindkraftverk.
 1. vilka energikällor brukar man räkna som förnybara?
  Biobränslen, vattenkraft, direkt solenergi, vindkraft, vågenergi samt mark- vatten- och luftvärme
 2. Ge exempel på några olika sorters biobränslen.
  Biogas, Pellets, metanol och etanol
 3. Ungefär hur stor del av den svenska energitillförseln svarar biobränslena för idag?
  23%
 4. Vilka fördelar och nackdelar har biobränslen?
  + dom är förnybara.
- utnyttjar en råvara som skulle kunna användas till andra produkter. Förbränningen kan innehålla föroreningar.
 5. Vilka energiomvandlingar sker i ett vattenkraftverk?
med hjälp av vattenhjul kan energin överföras till kvarnar.

 1. Vilka faktorer påverkar mängden elektrisk energi som man kan producera i ett vattenkraftverk?
  Höjden av fallet. Därför bygger man en damm för att få högre fallhöjd på vattnet.
 2. Hur gör man för att få en jämn elproduktion från ett vattenkraftverk?
  vi lagrar vatten i stora magasin
 3. Ungefär hur stor del av den svenska energitillförseln svarar vindkraften för idag?
  0,4%
 4. Vilka fördelar och nackdelar finns det med vindkraft?
  + inga avfallsprodukter
- varje vindkraftverk ger så lite energi så vi måste bygga många.
 5. På vilka sätt kan solenergin utnyttjas direkt?
  använda solfångare och solceller.
 6. Varifrån utvinner vi kärnenergi?
  i kärnkraftverk från atomer man klyver.
 7. Hur kan kärnenergi omvandlas till elektrisk energi i ett kärnkraftverk?
  när man klyver en atom får man värmeenergi som sen hettar upp vatten till ånga som sedan får driva en turbin, som i sin tur driver en generator som alstrar elektrisk energi.
 8. Vilka fördelar och nackdelar har kärnkraften?
  + mycket stora mängder energi som utvinns ur en liten mängd materia.
- de nya atomer som bildas vid klyvningen är oftast starkt radioaktiva. Det betyder att de under mycket lång tid sönderfaller av sig själva, samtidigt som de utsänder radioaktiv strålning.
 9. Vilka risker för miljön innebär ett kärnkraftverk vid normal drift? Vid en olycka?
  under normal drift i ett kärnkraftverk når endast en mycket liten del av den radioaktiva ästrålningen ut i omgivningen. Vid en olycka släpps det ut mycket mer radioaktiva ämnen och det skadar omgivningen.
 10. Vilken enhet används för att mäta den radioaktiva strålningen och vilken är enheten för stråldos?
  den radioaktiva strålningen mäts i enheten becquerel (Bq). Stråldos mäts i enheten sievert (Sv).
 11. Vad menas med högaktiv avfall?
  Högaktivt avfall är det använda bränslet som innehåller stora mängder radioaktiva ämnen.
 12. Vilka fördelar och nackdelar har fossila bränslen?
  + dom är lättåtkomliga i stora mängder och till ett lågt pris.
- nackdelarna är utvinning, transport och användning, vi använder mer än som produceras.
 13. Hur påverkar förbränningen av fossila bränslen miljön?
  vid förbränningen bildas koldioxid som släpps ut i atmosfären. Detta påverkar kolets naturliga kretslopp. Det bildas också svaveldioxid.

2 kommentarer:

 1. Du glömde besvara på frågan, vilka energiomvandlingar sker när man kör bil?

  Svaret är, kemisk energi -> rörelseenergi

  SvaraRadera